Име и титла:

 

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

veselka@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Професионален опит:

 

Дати

20/02/2009 →

Заемана длъжност или позиция

хоноруван преподавател, асистент, главен асистент – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Основни дейности и отговорности

преподавател по испански език и литература

Вид на дейността или сферата на работа

обучение, научноизследователска работа

Дати

01/06/2004 - 31/12/2007

Заемана длъжност или позиция

редовен докторант (Университет на Валядолид, Испания); Universidad de Valladolid

Prado de la Magdalena S/N, 47011 Valladolid (España)

Основни дейности и отговорности

научни изследвания

Вид на дейността или сферата на работа

научни изследвания

Образование и обучение

 

Дати

01/11/2004 - 30/11/2008

Наименование на придобитата квалификация

Доктор по приложна испанска лингвистика

Основни предмети/

застъпени професионални умения

морфология, лексикология, прагматика, семантика, испанска и испаноамериканска литература

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Университет на Валядолид (Испания)

Ниво по националната

или международна класификация

PhD

Дати

01/10/2007 - 20/12/2008

Наименование на придобитата квалификация

Магистър по професионален и институционален превод

Основни предмети/

застъпени професионални умения

писмен превод, общо езикознание, икономическа и юридическа терминология, терминология на ЕС

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Университет на Валядолид (Испания)

Ниво по националната

или международна класификация

магистър

Дати

01/11/2002 - 30/05/2004

Наименование на придобитата квалификация

Магистър по преподаване на испански език на чужденци

Основни предмети/

застъпени професионални умения

морфология, лексика, лексикология, прагматика, семантика, съпоставително езикознание, обща лингвистика, дидактика

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Университет на Валядолид (Испания)

Ниво по националната

или международна класификация

магистър

Дати

20/10/2004 - 30/06/2005

Наименование на придобитата квалификация

Следдипломна квалификация „Специалист по индийска култура"

Основни предмети/

застъпени професионални умения

изкуства, история, география, политика, религии и социална организация на Индия, хинди

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Университет на Валядолид (Испания)

Ниво по националната

или международна класификация

специалист

Дати

01/10/1998 - 30/07/2002

Наименование на придобитата квалификация

Педагог, учител по чужд език /испански/

Основни предмети/

застъпени професионални умения

дидактика, испански език, съвременен български език, общо езикознание, педагогика

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски" (Факултет по начална и предучилищна педагогика)

София (България)

Ниво по националната

или международна класификация

Бакалавър

Дати

20/02/2000 - 30/07/2002

Наименование на придобитата квалификация

Втора специалност „Испански език и литература"

Основни предмети/

застъпени професионални умения

практически испански език, морфология, синтаксис, лексика, превод, испанска литература, испаноамериканска литература

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски" (Факултет по класически и нови филологии), София (България)

Ниво по националната

или международна класификация

Бакалавър

Дати

20/02/2001 - 30/07/2002

Наименование на придобитата квалификация

Втора специалност „Сръбски и хърватски език"

Основни предмети/

застъпени професионални умения

практически сръбски и хърватски език, историческа граматика, морфология, синтаксис, превод, езикови реалии

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски" (Факултет по класически и нови филологии), София (България)

Ниво по националната

или международна класификация

Бакалавър

Дати

01/10/2000 - 30/10/2002

Наименование на придобитата квалификация

Допълнителна квалификация „Журналистика"

Основни предмети/

застъпени професионални умения

стилистика, журналистически жанрове, връзки с обществеността, радиожурналистика, телевизионна журналистика, преса и др.

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Софийски университет „Климент Охридски", Център за образователни услуги

Ниво по националната

или международна класификация

Журналист-кореспондент на средствата за масова информация

Дати

15/09/1989 – 30/06/1991

Наименование на придобитата квалификация

Електроника

Основни предмети/

застъпени професионални умения

СОУ „Димитър Благоев" гр.Мездра

Име и вид на обучаващата

или образователната организация

Средно специално образование

 

Владеене на чужди езици:

Разбиране

Говорене

Писане

Самооценка

Европейско ниво (*)

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение

 

испански

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

сърбохърватски

C2

Свободно ниво на владеене

C2

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

В2

Самостоя-телно ниво на владеене

В2

Самостоя-телно ниво на владеене

френски

В2

Самостоя-телно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

В1

Самостоя-телно ниво на владеене

А2

Основно ниво на владеене

А2

Основно ниво на владеене

английски

В1

Самостоя-телно ниво на владеене

В2

Самостоя-телно ниво на владеене

А1

Основно ниво на владеене

А1

Основно ниво на владеене

А2

Основно ниво на владеене

руски

C1

Свободно ниво на владеене

C1

Свободно ниво на владеене

В1

Самостоя-телно ниво на владеене

А2

Основно ниво на владеене

В1

Самостоя-телно ниво на владеене

 

Допълнителна информация:

Дипломи за владеене на чужди езици:

DELE Superior (2001)

DELE Básico (1998)

Второ ниво на хинди, езиков курс към Университета на Валядолид (Испания) (2006)

Интензивен основен курс по френски език, Езиков център към Университета на Валядолид (Испания) (2007)

Английски език - В1, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" (2012)

Други професионални дейности:

Репортер и журналист към Труд Медиа холдинг (2000-2002)

Заклет преводач от испански на български и от български на испански към ПА Компас и ПА arte.doc - София (1999 →)

Преводач от испански на български и от български на испански към Министерство на вътрешните работи на Испания и Министерство на правосъдието на Испания (2004-2008).

Репортер и радиоводещ в Onda Verde – Radio Comunitaria (Валядолид) (2006-2008)

Специализации в чуждестранни университети:

Шестмесечна научноизследователска дейност в Университет Париж-XIII под  ръководството на проф. д-р Жан-Клод Анскомбр за придобиване на диплома Doctor Europæus (2007).

Лекции и семинари в български и чуждестранни университети:

Университет на Валядолид (Испания), публични лекции (2011, 2012, 2013, 2015)

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", лектор и водещ на    семинар по фразеология 2014.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", лектор и водещ на семинар по фразеология, 2015.

Университет на Белград, Сърбия, 17 май, 2017, Публични лекции на тема: 1. Perífrasis verbales; 2. Modificación fraseológca.

ПУ "Паисий Хилендарски", публична лекция на тема Sobre la modificación fraseológica 25.10.2017.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий" лектор и водещ на семинар по фразеология, проведен на 10.05.2018 в рамките на Майските дни на ФФ към ВТУ и Месеца на испаноезичните държави във Велико Търново.

Членуване в организации и дружества:

Член на съюза на учените в България

Член на международното дружество „Приятели на Казандзакис"

Научни награди:

Първа награда за най-добре представен доклад на Международната конференция на младите учени - Пловдив, 13-16.06.2013 (докладът е представен съвместно с Незабравка Ненкова)

Стипендии:

1. Стипендиант на Отворено общество (София) за периода от 1.10.2000 до 30.07. 2001.

2. Стипендиант на AECI от 1.11.2002 до 30.10.2003 за обучение в магистърска програма La enseñanza del español como lengua extranjera към Университета на Валядолид..

3. Стипендиант на Университета на Валядолид и Посолството на Индия в Испания за придобиване на следдипломна квалификация Especialista en la India, 2004 г.

4. Стипендиант на Университета на Валядолид за обучение в докторска програма Lingüística Española y sus Aplicaciones за периода от 1.06.2004 до 31.12.2007.

8. Стипендиант на Университета на Валядолид в рамките на магистърска програма Máster en Traducción Profesional e Institucional за практика по писмен превод в Eurologos (Брюксел) 1.07.2008-30.09.2008.

9. Стипендиант по програмата Erasmus и Erasmus+ за преподавателска дейност през 2011, 2012, 2013 и 2015г.

Доклади, представени на международни конгреси и национални конференции:

1. El aspecto verbal en el español y el búlgaro. VII Congreso de Lingüística General, Barcelona, 20.04.2006.

2. La comparación, la metáfora y la metonimia: recursos principales para la creación de las unidades fraseológicas. Congreso Internacional de Fraseología y Paremiología, Santiago de Compostela, 20.09.2006.

3. Factores socioculturales para la formación de las UU.FF.  II Congreso de Lenguas y Culturas del Mundo, Granada, 9.11.2006.

4. La historia de Bulgaria desde el siglo 7 hasta el siglo 14. Mesa redonda: Interculturalidad e Inmigración, Universidad de Valladolid, 15.11.2007.

5. Algunas consideraciones sobre la traducción de unidades fraseológicas del español al búlgaro. XI Congreso Internacional de Traducción e Interpretación "San Jerónimo" 2007 y II Encuentro del Centro Regional América Latina (CRAL), Guadalajara (México), 25.11.2007.

6. Фразеология в рекламните текстове. Международна научна конференция „Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи", Сегед (Унгария), 26–27.05.2011.

7. La desautomatización de las unidades fraseológicas, Международен конгрес по случай 50-годишнината от създаването на специалността Испанска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски", 20.10.2011.

8. Еquivalencias en la traducción de las unidades fraseológicas. Юбилейни Паисиеви четения, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 3.11.2011.

9. Преводът на деавтоматизирани фразеологични единици. Международна научна конференция „Теория и практика на превода" в памет на гл. ас. Даниела Димитрова Петрова, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий", 25.11.2011.

10. Fraseologismos malsonantes en español y su traducción al búlgaro. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених „Романська філологія та сучасний освітній простір", Горлівка (Украйна), 8-9.12.2011.

11. La percepción de China y del Lejano Oriente en la prensa búlgara del siglo XIX (докладът е представен в съавторство с доц. д-р Елена Гетова). Международен конгрес „Historias de viajes II", Университет на Кадис (Испания), 5.06.2012.

 12. Sobre la traducción paremiológica. Análisis contrastivo español-búlgaro. Международна научна конференция „Estudios hispánicos – tradición, retos, innovaciones", Университет на Крагуевац (Сърбия), 28.09.2012.

13. Notas para una revisión de la noción de colocación y locución en la fraseología. Международна научна конференция „250 години „История славянобългарска", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 2.11.2012.

14. La importancia de los conocimientos culturales y la competencia pragmática en la traducción de las unidades fraseológicas (в съавторство с Елена Гетова). XIII Международeн симпозиум за социална комуникация в Сантяго де Куба (Куба) на 23.01.2013.

15. Aspectos semánticos de los fraseologismos somáticos del búlgaro y español. ІІІ Международной научной конференции «Современные направления преподавания гуманитарных дисциплин в средних и высших учебных заведениях: язык, литература, история», Горлівка (Украйна), 23. 04. 2013.

16. Тълкуване на фразеологични единици от деца със специални образователни потребности (в съавторство с Незабравка Ненкова). Международната конференция на младите учени – Пловдив, 13-16.06.2013.

17. La creatividad fraseológica en los textos periodísticos y publicitarios. Международна юбилейна научна конференция „40 години филология в ПУ Паисий Хилендарски", 11-12.10.2013.

18. Análisis contrastivo español-búlgaro de fraseologismos somáticos. 3rd International Conference Crossing Boundaries in Culture and Communication, Romanian-American University, Букурещ (Румъния) 1-2.11.2013.

19. La desautomatización fraseológica en la obra literaria y periodística de Arturo Pérez-Reverte. Congreso EUROPHRAS 2014, Universidades de Sorbona París-Ciudad, París-13 y París Sorbona, París-4, 10-12.09.2014.

20. Las paremias truncadas: variación y creatividad. Национална конференция с международно участие „Паисиеви четения - 2014", 23-25.10.2014.

 21. Сефарадските евреи на Балканите (в съавторство с Джесика Сиаботару де Манев). Национална кръгла маса „Народопсихологията на балканските страни от византийския културен кръг - езици, литератури, култури", Пловдив, Синята къща, 14.11.2014.

22. Ролята на фразеологизмите в рекламата на лекарствени продукти в хуманната медицина (в съавторство с Незабравка Ненкова). Българистични четения - Сегед  (Унгария) 11-12.06.2015.

23. Lenguaje y estilo de la publicidad referida a los productos farmacéuticos (в съавторство с Незабравка Ненкова). Международна конференция „Паисиеви четения - 2015", ПУ „Паисий Хилендарски", 29-31.10.2015.

24. La fraseología y la paremiología en los anuncios publicitarios de fármacos (в съавторство с Незабравка Ненкова), III Congresso Internazionale di fraseologia e paremiología Флоренция (Италия) 19-21. 10.2016.

25. За неоспоримите и оспоримите истини в паремиите. Simposio Internacional dedicado al 55 aniversario del Departamento de Estudios Iberoamericanos y de la Licenciatura de Filología Española en la Universidad de Sofía San Clemente de Ojrid, 26-28.10.2016.

26. Motivación y opacidad en las unidades fraseológicas, докладът е представен на международната научна конференция Паисиеви четения 2017, посветена на Цветан Тодоров и проведена в ПУ „Паисий Хилендарски", 9-10 ноември, 2017.

27. Относно превода на лекарството срещу мигрена в романа „Фалко" на Артуро Пперес-Реверте, докладът е представен в съавторство на международната научна конференция Knowledge in practice, проведена в Банско, 15-17 декември, 2017.

28. La modificación fraseológica en la obra literaria de Antonio Gala, Международна конференция Encuentros 2018. Entre tradición y novedad: los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI, Universidad de Lodz, 24-26 mayo de 2018.

29. Вербалното подслаждане на горчивия хап в рекламните слогани и послания на фармацевтични продукти, докладът е представен в съавторство в „Дни на науката 2018" на СУБ-Пловдив, 2-3.11.2018, Пловдив, СБУ.

30. Относно превода на български език на романа „Фалко" от Артуро Перес-Реверте, Международна юбилейна научна конференция „45 години филологии в Пловдивския университет, 8-9.11.2018, ПУ „Паисий Хилендарски".

Участия в научни срещи и дискусии:

1. II Encuentro de profesores de español en Bulgaria, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria y el Instituto Cervantes de Sofía, Universidad de Sofía "San Clemente de Ojrid", el 22 abril de 2017.

2. Encuentro 2018 de profesores de español en Bulgaria, organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria y el Instituto Cervantes de Sofía, Universidad de Sofía "San Clemente de Ojrid", el 21 abril de 2018.

Публикации:

Монографии:

1. Fraseología contrastiva español-búlgaro: problemas de traducción, Plovdiv: Editorial Universitaria "Paisiy Hilendarski", 2014, ISBN 978-954-423-990-9.

2. La manipulación creativa de las unidades fraseológicas en el lenguaje literario, periodístico y publicitario, Plovdiv: Editorial Universitaria "Paisiy Hilendarski", 2016, ISBN 978-619-202-113-9.

Учебници и помагала:

1. El español de los negocios, Plovdiv: Editorial Universitaria "Paisiy Hilendarski", 2015, ISBN 978-619-202-028-6.

2. Помагало по превод испански/български, български/испански, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2015 (в съавторство с Райна Петрова). ISBN 978-619-202-033-0.

Статии:

1. "El aspecto verbal en el español y el búlgaro", Actes del VII Congrés de Lingüística General, 18 d'abril al 21 d'abril de 2006, Barcelona (España), Barcelona: Universidad de Barcelona, 2006, 60-68.

2. "Somatismos fraseológicos en búlgaro y español: contraste de unidades fraseológicas desde la praxis traductora", García-Medall (ed.) Fraseología e ironía. Descripción y contraste, Lugo, Axac, 2006, 97-110.

3. "Factores socioculturales para la formación de las UU.FF.", Luque Durán Juan de Dios & Antonio Pamies Bertrán (eds.) Interculturalidad y lenguaje I. El significado como corolario cultural, Granada, Granada Lingvistica, 2007, 165-172.

4. "La comparación, la metáfora y la metonimia: recursos principales para la creación de las unidades fraseológicas", Álvarez de la Granja (ed.) Lenguaje figurado y motivación, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008, 19-28.

5. "Alternancia e fixación do diminutivo nas unidades fraseolóxicas", Cadernos de Fraseoloxía Galega, № 10, Santiago de Compostela, 2008, 15-34 (в съавторство с Карлос Гонсалес-Еспресати).

6. "Equivalencias en la traducción de las unidades fraseológicas", Юбилейни Паисиеви четения, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", том 49, кн. 1. Сб.Б, 2011, 302-314.

7. "Преводът на деавтоматизирани фразеологични единици", Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова, Велико Търново: Фабер, 2012, 181-189.

8. "Fraseologismos malsonantes en español y su traducción al búlgaro", Матерiали I Міжнародній науково-практичноï конференціï наукових робiт молодих учених „Романська філологія та сучасний освітній простір", Горлiвка: Вид-во ГДППМ, 2011, 156-157.

9. "Notas para una revisión de la noción de colocación y locución en la fraseología", Научни трудове. Езикознание, том 50, кн. 1, СБ. В, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2012, 327-345.

10.       "La desautomatización de las unidades fraseológicas" en Vucheva et al. (eds.) El español: territorio de encuentros. Actas del Congreso con motivo del 50 años de Filología Española en la Universidad de Sofía "San Clemente de Ojrid", Sofía: Editorial Universitaria "San Clemente de Ojrid", 2012, 85-93.

11. "La importancia de los conocimientos culturales y la competencia pragmática en la traducción de las unidades fraseológicas", Actualizaciones en Comunicación Social II, Centro de Lingüística Aplicada: Santiago de Cuba, 2013, 576-589 (в съавторство с Елена Гетова).

12. "Aspectos semánticos de los fraseologismos somáticos del búlgaro y español", Сучаснi напрями викладання гуманiтарних дисциплiн в середнiх та вищих навчальних закладах: мова, лiтература, iсторiя. Матерiали доповiдей III мiжнародноï науковоï конференцiï, т. 1. Горлiвка: Горловский iнститут iноземних мов, 2013, 61-65.

13. "Sobre la traducción paremiológica. Análisis contrastivo español-búlgaro", Colindancias, № 4, Timisoara: Editura Universității de Vest din Timișoara, 2013, 59-68.

14. „Тълкуване на фразеологични единици от деца със специални образователни потребности", Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив, Серия  В, том XVI, 2013, 308-312 (в съавторство с Незабравка Ненкова).

15.  "La creatividad fraseológica en los textos periodísticos", Научни трудове. Езикознание, том 51, кн. 1, СБ. А. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2013, 335-344.

16. "Análisis contrastivo español-búlgaro de fraseologismos somáticos", Crossing Boundaries in Culture and Communication. Journal of the Department of Foreign Languages, Bucares: Editura Universitarâ, volume 4, n 1, 2013, 52-60.

17. "La tautología en la fraseología española y búlgara", Романська філологія та сучасний освітній простір. Матерiали доповiдей II Міжнародноï науково-практичноï конференціï молодих учених, Горлiвка: Горловский iнститут iноземних мов, 2013, 105-106.

18. "Las paremias truncadas: variación y creatividad", Научни трудове. Езикознание, том 52, кн. 1 СБ.А., Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", 2014, 151-160.

19. "The Sephardi Jews on the Balkans", Linguistique Balkanique, liv. 1, Sofia: Académie bulgare des sciences, Institut de langue bulgare "Prof. Lyubomir Andreychin", 2015, 65-72 (в съавторство с Джесика Сиаботару).

20. „Фразеология в рекламните текстове", Българският език и литература в европейското културно пространство: традиции и перспективи, Szeged: Jate Press, 2015, 93-99.

21. "Lenguaje y estilo de la publicidad referida a los productos farmacéuticos", Научни трудове. Езикознание, том 53, кн. 1, СБ. А., 2015, 394-404 (в съавторство с Незабравка Ненкова).

22. "Las equivalencias fraseológicas en la traducción literaria (con ejemplos en español y búlgaro)", Преводът – мост между езици и култури. Изследвания в чест на професор Людмила Илиева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2016, 343-35.

23. „Ролята на фразеологизмите в рекламата на лекарствени продукти в хуманната медицина" Българистични четения 2015, Szeged: Jate Press, 2016, 245-254 (в съавторство с Незабравка Ненкова).

24. "La modificación fraseológica externa", Идентитет, мобилност и перспективе у студијама ј е з и к а / Identidad, movilidad y perspectivas en los estudios de l e n g u a, Монографија поводом 45-годишњице Групе за шпански језик и хиспанске књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду / Monografí a en conmemoración del 45° aniversario del Departamento de Lengua Española y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado, Београд: Ud'A, 2017, pp. 283-294.

25. В. Ненкова и Н. Ненкова, Относно превода на лекарството срещу мигрена в романа „Фалко" на Артуро Пперес-Реверте, International Journal Scientific Papers, Vol. 20, № 6, Literature, Music and Arts, Bitola: GRAFOPROM, 2017, pp. 2721-2725.

26. „La desautomatización fraseológica en la obra literaria y periodística de Arturo Pérez-Reverte", Actas del Congreso EUROPHRAS 2014, Universidades de Sorbona París-Ciudad, París-13 y París Sorbona, París-4 (под печат).

27. "La fraseología y la paremiología en los anuncios publicitarios de fármacos", Actas del III Congresso Internazionale di fraseologia e paremiología, Firenze (в съавторство с Незабравка Ненкова) (под печат).

28. „За неоспоримите и оспоримите истини в паремиите", Simposio Internacional dedicado al 55 aniversario del Departamento de Estudios Iberoamericanos y de la Licenciatura de Filología Española en la Universidad de Sofía San Clemente de Ojrid, (под печат).

29. „Sobre la manipulación fraseológica (con ejemplos en español y búlgaro)", BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos, том 2, № 1, Universidad de Belgrado, 37-56.

30. "Idiomaticidad, motivación y opacidad de las unidades fraseológicas", Научни трудове, Чуждоезикова лингвистика, том 55, кн. 1, сб. Б, 2017, Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 215-222.

Рецензии на научни трудове:

1. "López Roig, Aspectos de fraseología contrastiva (alemán-español) en el sistema y en el texto", Peter Lang, Frankfurt am Main 2002. Рецензията е публикувана в Hermeneus, V, 2005, 243-246.

2. "Joanna Wilk-Racięska, El tiempo interior Una aproximación al aspecto en español", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, 276 pp. Рецензията е публикувана в Anuario de Lingüística Hispánica, 2005, 261-264.

Превод на художествена литература:

1. Превод от български на испански език: Diarios de la Antártida, Christo Pimpirev Sofía: Editorial Universitaria "San Clemente de Ojrid", 2014 (преводът е извършен съвместно с П. Моллов).

2. Превод от испански на български език: Уаби-саби, Франсеск Миралес, София: АMG, 2016.

3. Превод от испански на български език: Фалко, Артуро Перес-Реверте, София: Еднорог, 2017.

4. Превод от испански на български език: Ти си нощта, Франсеск Миралес, София: АMG, 2018.

5. Превод от испански на български език: Да обичаш като Артуро Кинер, Мигел де Леон, София: Кръгозор, 2018.

Участия и организиране на семинари, чествания, срещи и представяне на литературни произведения:

1. Участие в честванията във Валядолид по случай 400 години от публикуването на първата част на „Дон Кихот де ла Манча", април-май 2005.

2. Организатор, водещ и преводач на среща-разговор с испанския писател Хавиер Качо и студенти от ПУ „Паисий Хилендарски". Представяне на книгата  Amundsen-Scott: duelo en la Antártida, 19.05.2012.

3. Организатор и водещ на среща-разговор с фотографа Иглика Трифонова, член на XX българска антарктическа експедиция, ПУ „Паисий Хилендарски", 19.05.2012.

4. Организатор, съвместно с Институт „Сервантес-София", на поетичните четения "Las voces poéticas de España y Bulgaria: Teresa Agustín y Zhivka Baltadzhieva", ПУ „Паисий Хилендарски", 27.03.2015.

5. Организатор, съвместно с Институт „Сервантес-София", на среща-разговор с испанския поет Франсиско Ферер Лерин, ПУ „Паисий Хилендарски", 15.05.2015.

6.  Организатор и водещ на среща-разговор с испанския писател Мартин Касариего и представяне на романа му Глутницата и мъглата, ПУ „Паисий Хилендарски", 18.01.2017.

7. Организатор и водещ на среща-разговор с мексиканския писател Луис Монтеро и представяне на неговата книга „Leyendas mayas sin relatar", ПУ „Паисий Хилендарски", 22.03.2018.

8. Организатор, съвместно с Институт „Сервантес-София", и водещ на среща-разговор с баската писателка Аранча Уретабиская, ПУ „Паисий Хилендарски", 28.03.2018.

9. Организатор, съвместно с Институт „Сервантес-София", и водещ на семинара „Баска литература и превод", ПУ „Паисий Хилендарски", 17.10.2018.

Участия в научноизследователски проекти:

1. BG051PO001-3.1.07-0024 „Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления", МОН, ОП. (2013-2014)

2. BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики", ОП „Развитие на човешките ресурси" (2013-2015)