Име и титла:

 

гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

каб. 419 – тел. каб. 420 – тел. 817 /Нова сграда/

Образование:

 

Доктор по съвременен немски език

Тема на дисертацията „Анализ на немските модални частици DENN и ETWA в съпоставителен план с български език"

Научни интереси и област на преподаване:

 

Съвременен немски език; морфология и синтаксис на СНЕ; контрастивна лингвистика, социолингвистика, методика на преподаването на немски език като чужд и др.

Членство в различни академични  и професионални институции /организации/:

- член на Управителния съвет на Дружеството на преподавателите по немски език в България

- член на Съюз на германистите в България

Владеене на чужди езици:

немски език, английски език

 

Списък публикации:

Дражева (2002): Дражева, Станислава. Немско-български и българско-немски речник. Пловдив: Издателска къща „Хермес",  2002.

Илиева (2013): Илиева, Станислава „Schauen wir doch mal im Wörterbuch nach, oder?" Die Modalpartikeln in den deutsch-bulgarischen Wörterbüchern. // Научни трудове на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", т. 51. Филология, 2013.

Илиева (2014): Илиева, Станислава. Deutsche Modalpartikeln als Problem auch für bulgarische Deutschlernende. // Езикът – наука и практика. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова. София: Издателство на Нов български университет, 2014.

Илиева (2014): Илиева, Станислава „За преводимостта на немската модална частица denn в български преводи на немски съвременни текстове" // Научни трудове на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", т. 52. Филология, 2014.

Ilieva 2019: Ilieva, Stanislava. „Fachwissenschaftlich und/oder praxisorientiert. Das Transferproblem in der Lehrerausbildung"  in BDV-Magazin, April 2019, S. 104 - 111,  ISSN 1310-6228.

Квалификационни курсове и семинари

15.06.2015 – 15.07.2015 – eдномесечен изследователски престой в университета в Марибор, Словения, по eвропейска програма за академичен обмен CEEPUS

 20.07.2014 – 03.08.2014 – Квалификационен методичен семинар на тема „Landeskundevermittlung im DaF-Unterricht", Берлин, Германия

09.07.2011 – 16.07.2011 – Квалификационен семинар за учители по немски език в Бад Вилдбад, Германия

7.07.2009 – 17.07.2009 – Квалификационен семинар в Швебиш Гмюнд, Германия

22.06.2008 – 05.07.2008 – Квалификационен семинар „Европа на регионите" във Фрайбург, Германия

10.2007 – 09.2008 – „Многоезичие в Европа" - двугодишен квалификационен курс за насърчаване на изучаването на немски като следващ чужд език