ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Професионално направление: Филология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: филолог и учител по френски език и литература

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна 

 

     Френският език е един от официалните езици на Европейския съюз и основен език за голяма част от европейските институции, разположени в Страсбург и Брюксел. В този смисъл интересът към него е сериозен, а владеенето му може да бъде предимство при кандидатстване за работа в тези институции.

     Подготовката на студентите в специалността се осъществява по съвременна програма, включваща фундаментална общотеоретична и практическа подготовка, както и широк профил от специализиращи дисциплини с цел да се осигури по-добра конкурентоспособност съобразно с повишените изисквания на пазара на труда. Избираемите и факултативните дисциплини дават възможност на студентите сами да направят избор в зависимост от интересите си.

     В университетската програма по френски език и литература са включени общотеоретични езиковедски и литературоведски дисциплини, изучава се историята и съвременното развитие на френския език, странознание, история на френската литература, основни методически и педагогически дисциплини. Програмата предлага възможности за задълбочаване на знанията по френски език в областта на устния и художествения превод. Специализираните теоретични дисциплини (лингвистични и литературни) се преподават на френски език. По желание в рамките на факултативните дисциплини е предвидено изучаване на испански език.

    Обучението на студентите по специалността „Френска филология" се провежда в сътрудничество с френски университети (в Париж, Каен), с международни франкофонски институции (Agence Universitaire Francophone), с Френския културен институт.

    Завършилите получават образователно-квалификационната степен „бакалавър" с професионална квалификация „филолог и учител по френски език и литература". Те могат да работят като преподаватели по френски език и литература в общообразователни и специализирани училища, в специализирани школи, в различни културни институции, в библиотеки и институти; могат да осъществяват научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата, могат да се реализират като експерти в национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретари), в издателския бранш (редактори, коректори), в печатните и електронните медии (сътрудници, кореспонденти), в български и чуждестранни фирми, в рекламни агенции, като сътрудници на фирми в туристическия бранш, като изследователи в областта на лингвистиката и литературата.

    Завършилите специалността „Френска филология" могат да продължат образованието си за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър" и об­ра­зо­ва­тел­ната и научна степен „доктор" в широка гама от магистърски програми и докторантури.