Име и титла:

 

доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Длъжност:

Ръководител на секцията по италиански език

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

znedeltcheva@gmail.com

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233

Образование:

 

 

Научни интереси и област на преподаване:

 

Френска литература, лингвистика на текста, наратология, дидактика на чуждоезичната литература, италианска литература

 

Владеене на чужди езици:

френски, италиански и руски език

 

 

 

 

Списък публикации:

Монография:

La voix narrative à la recherche de son identité : Nina Bouraoui et Marie Redonnet, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2017, 270 с.  ISBN 978-619-202-256-3

Докторска дисертация:

Les structures narratives dans quelques romans de JMG Le Clezio, Le Procès-verbal, Désert, Le Chercheur d'or, Onitsha, La Quarantaine

Учебни помагала:

1. Votre examen pour notre université (в cъавторство с Aнaстaсoвa, Лaчевa, Mекенян, Симеoнoвa), сборник-помагало, ITA EST, Пловдив, 1998, ISBN 954-9601-05-6

2. Littérature française /XIX-XXs./ - recueil de textes littéraires- помагало по френска литература (в съавторство с T. Aнaстaсoвa), Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 1999, ISBN 954-423-157-9

3. Anthologie du drame français (19e  et 20e) s. - помагало по френска литература (в съавторство с Гено Генов), Университетско издатество "Паисий Хилендарски", 2009, ISBN 978-954-423-518-5

4. Anthologie de la poésie française - помагало по френска литература (в съавторство с Гено Генов), Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 2009, ISBN 978-954-423-519-2 

Статии:

1. "Certaines particularités de la cohérence du texte dans "L'Etranger" d'A. Camus" /в съавторство с T. Aнaстaсoвa/ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 35, кн. 1, Филология, 1997, с. 545-549.

2. "Le symbole et la traduction poétique" /в съавторство с T. Aнaстaсoвa/  в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 35, кн. 1, Филология, 1997, с. 535-539.

3. "Le problème du "héros vide" dans "L'Etranger" d'A. Camus" в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 36, кн. 1, Филология, 1998, с. 541-546.

4. "История и художествена измислица в  "Пармският манастир" на Стендал" в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 37, кн. 1, Филология, 1999, с. 711-720.

5. "Le rôle des notions perceptives dans "L'Etranger" d'A. Camus" - в "Лингвистика на литературния текст и теория на литературата" - Международна научна конференция в памет на доц. Х.Тодоров,  Велико Търново, 2000, с. 161-168.

6. "Le schéma narratif dans le roman "Onitsha" de J.-M.G Le Clézio"  - в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 39, кн. 1, Филология, 2001, с. 403-409. 

7. "Le rôle des didascalies dans les drames de Victor Hugo "Hernani" et "Ruy Blas"  -  във  "Виктор Юго - човекът, писателят, общественикът" - Международна научна конференция в чест на 200 - годишнината от рождението му, Велико Търново,  2003, с. 45-54.

 

8. "Un essai d'approche narratologique de la nouvelle de J.-M.G Le Clézio "Celui qui n'avait jamais vu la mer"  -  в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 41, кн. 1, Филология, 2003, с. 445-453.

9. "Le paratexte et l'incipit dans le "Chercheur d'or" de J.-M.G. Le Clézioˮ - в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 42, кн. 1, Филология, 2004, с. 333-338.

10. "Observations sur le rythme narratif dans le Procès-verbal  de J.M.G. Le Clézioˮ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 44, кн. 1, сб. Б, 2006, с. 254-266.

11. „Проблемът за темпоралността и нейните проявления в романите на Ж.-М. Г. Льо Клезио „Протоколът" и „Търсачът на злато", Сборник в чест на 60 - годишнината на доц. д-р П. Пенев, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", 2006, с. 292-303.

12. "La transgression des frontières dans « La Quarantaine » de J.-M. G. Le Clézio – материали от Международна конференция  „Идеята за граница в романските литератури", Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2007, с. 442-451.

13. "Quelques particularités de l'emploi des temps verbaux dans le Procès-verbal de J.M.G. Le Clézio" - в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, том VIII, 2007, с. 192-196.

14. "Particularités du rapport récit/discours dans le roman Désert de J.M.G. Le Clézioˮ  в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 45, кн. 1, Филология, 2007, с. 290-305.

15. "Различните лица на повествователя в романа на Ж.М.Г. Льо Клезио „Карантината" - Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, том ІХ, серия Б, 2008, с. 49-54.

16. "Le journal comme type d'énonciation dans La Quarantaine de J.M.G. Le Clézioˮ -  в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б, том Х, 2008, с. 278-281.

17. "Le narrateur autobiographique caché dans Onitsha de J.M.G. Le Clézioˮ в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, Серия Б, том ХІ, 2008, с. 20-23.

18. "Les points de vue dans Désert de J.M. G. Le Clézio. Essai de typologieˮ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 46, кн. 1, сб. Б, 2008, с. 311-323.

19. "Les idées perceptives et leur rôle dans l'organisation de la chronologie temporelle dans le roman Onitsha de J.-M.G. Le Clézioˮ в Horizons le Cléziens, Actes du colloque (8, 9, 10 avril 2008), Grenade Espagne, Inter-Lignes Numéro spécial, Toulouse, 2009, с. 289-300.

20. "Наратологията от Цв.Тодоров и Ж. Женет до А. Рабател и Р. Ривара" – в „Цветан Тодоров – теоретик и хуманист",Сборник в чест на Цв. Тодоров, Издателски център „Боян Пенев", София,  2009, с. 87-105.

21. "Le point de vue monologique dans Le chercheur d'or de J.M.G. Le Clézioˮв Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б, том 12, Пловдив, 2009г., с.263-266.

22. „Онитша" – темпоралните анахронии и африканските спомени на Ж.М.Г. Льо Клезио – в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 47, кн. 1, сб. Б, 2009, с.281-289.

23. "La voix narrative ambiguë dans Le procès-verbal de J.M.G. Le Clézioˮ в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б, том 12, Пловдив, 2009, с.191-194.

24. "La polyphonie des points de vue dans La Quarantaine de J.M.G. Le Clézioˮ в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 48, кн. 1, сб. Б, 2010, с.426-437.

25. "L'ambiguïté du point de vue dans Le Procès-verbal de J.M.G. Le Clézioˮ в „Паисий Христов - една кариера в служба на словото", Фабер, Велико Търново, 2011 с. 305-314.

26. "Le narrateur autofictionnel dans Le Chercheur d'or de J.M.G. Le Clézioˮ в Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, серия Б, том ХІІІ, Пловдив, 2011, с.7-11.

27. "L'analyse du texte littéraire dans l'enseignement de la littérature française comme étrangèreˮ в „Актуални тенденции в преподаването на хуманитарни науки в средното и висшето образование" / Сборник с материали от Международна научна конференция/, Министерство на образованието, науката, младежта и спорта на Украйна, Държавен педагогически университет за чужди езици - Горливка, 2011, с.197-202.

28. "La nature comme élément constructif dans trois romans de J.-M.G. Le Clézio (Le Chercheur d'or, Onitsha, La Quarantaine)ˮ - сборник с материали от Международна конференция  „Природата в романските литератури" (L'idée de nature dans les littératures romanes), Софийски университет „Св. Климент Охридски",29.09-1.10. 2006,  Университетско издателство „Климент Охридски", 2011г., с. 392-403.

29. "Le texte literaire et son rôle socioculturel dans l'enseignement de la littérature française comme littérature etrangèreˮ // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару (26–27 май 2011 г.) – Украйна, Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – С. 156–159.

30. "Le problème de l'identité personnelle et culturelle dans Garçon manqué de Nina Bouraouiˮ – „Романската филология в съвременното образователно пространство", сборник с материали от Международна нучно-практическа конференция на младите учени организирана от Министерството на науката и образованието на Украйна и Педагогически институт за чужди езици в Горливка, Украйна, Вид-во ГДППМ, 2011г., с.155-156.

31. "Garçon manqué ou l'impossible identification de Nina Bouraouiˮ, Научни трудове на Пловдивсия университет „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, том 49, кн. 1, сб. Б, 2011, с. 469-475.

32. "La perception comme narration dans La voyeuse interdite de Nina Bourauoiˮ, Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", том 50, кн. 1, сб. Г, 2012, с. 339-350.

33. „Ж.М.Г. Льо Клезио – нобелистът номад, писателят неподлежащ на класификации", в Нобеловата награда за литература – мост между културите, сборник с материали от Международна конференция 1-3 декември  2011г., Велико Търново, издателство „ИВИС", 2013г., с. 279-287.

34. "Le discours littéraire en classe de langue  (quelques réflexions sur une analyse didactique de l'incipit de Candy Story de M. Redonnet)", в сборник с материали от ІІІ Международна научна конференция „Актуални тенденции в преподаването на хуманитарни науки в средното и висшето образование: език, литература, история", сб. 2, 2013, Горливка, Украйна, Вид-во ГПМ ДВНЗ ДДПУ, с. 19-24.

35. "Le discours littéraire dans l'enseignement du français langue étrangère", Сборник с доклади от кръгла маса "Езиковото обучение днес – защо, за кого и как", Издателство „Наука и икономика", Икономически университет – Варна, 2013, с. 163-170.

36. "La narratrice-énigme dans Splendid Hôtel de Marie Redonnetˮ, в Научни трудове на Съюза на учените в България, Пловдив, Серия В. Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки, т. Х, Пловдив, 2013, с. 352-355.

37. "La quête identitaire dans le roman de N. Bouraoui Avant les hommesˮ, Материали от Международна нучно-практическа конференция на младите учени „Романската филология в съвременното образователно пространство", организирана от Министерството на науката и образованието на Украйна и  Педагогически институт за чужди езици в Горливка, Украйна, 2013г., Вид-во ГПМ ДВНЗ ДДПУ, с. 103-104.

38. ˮLa voix narrative au féminin: Rose Mélie Rose de Marie Redonnetˮ - в Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", Филологически факултет, том 51, кн. 1, сб. В, 2013, с. 216-230.

39. "La couleur comme représentation du monde fictionnel dans La voyeuse interdite de Nina Bouraoui", in Crossing boundaries in culture and communication, volume 4, № 1, 2013, Университетско издателство, Румънско-американски универсиитет, Букурещ,  с.110-123.

40. "Appelez-moi par mon prénom de N. Bouraouiˮ – une déclaration d'amour au lecteur ?, в Научни трудове на ПУ „П. Хилендарски", Филологически факултет, том 52, кн. 1, сб. Б, 2014, с. 109-121.

41. "L'adolescence entre la quête identitaire et l'amour maternelˮ - in "В началото бе словото", Сборник в чест на проф. дфн Мария Китова-Василева, д.н. Издателство на Нов български университет, София, 2015, с. 431-440.

42. „Френският език за делово общуване като действащ учебен модел – нужди и компетентности" в Университетът среща бизнеса: филологии на кръстопът, сборник, Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив, 2015, с. 63-66.

43. "Mes mauvaises pensées de N. Bouraoui – la confession d'une déracinée", в Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 53, кн. 1, сб. Б, 2015, с. 226-238.

44. "Silsie  – l'histoire d'un adieuˮ – в Годишник на департамент „Романистика и германистика" – Том 2, София, Нов български университет, ISSN 1313-7875.

http://ebox.nbu.bg/rng16/pdf/nedeltchevaz.pdf

45. "Candy Story  - ou l'histoire de la naissance d'un romanˮ, Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 54, кн. 1, сб. Б, 2016, с. 293-305.

46. „Le texte littéraire – une voie vers l'altérité", Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски", том 55, кн. 1, сб. В, 2017, с. 18-26.