Докторанти към Катедрата по романистика и германистика

 

ДП РОМАНСКИ ЕЗИЦИ

 

Ана Исабел Диас Гарсия

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Хумор и ирония: приложение на политическия и политизирания дискурс в преподаването на испански като чужд език"

Научен ръководител: доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Статус: ОНС „доктор" (2019)

 

Галина Атанасова Станкова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Глаголната категория таксис в испанския и българския език (съпоставително изследване)"

Научен ръководител: доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

Статус: отчислена с право на защита

 

Гергана Ангелова Петкова-Заралиева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Семантика и стилистика на прилагателното име в рекламата. Езикови стратегии."

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: ОНС „доктор" (2018)

 

Джесика Сиаботару де Манев

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Paremias Judeoespañolas y sus Equivalencias en Búlgaro // Еврейски-испански народни умотворения и техните съответствия в българската традиция"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: ОНС „доктор" (2017)

 

Женя Маринова Гундашева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Синтаксис на съвременния френски език)

Тема на дисертацията: „Контрастиращи изразни средства в преводните единици – типология, дигитални ресурси и нови приложения"

Научен ръководител: доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

Статус: отчислена с право на защита

 

Лидия Дочкова Шамова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Билингвизмът в Каталуня: същност и специфика"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: отчислена с право на защита

 

Милена Иванова Найденова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен френски език)

Тема на дисертацията: „Трансферни правила на превод на именната група от френски на български език"

Научен ръководител: доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

Статус: редовен докторант (2016-2019)

 

Нина Кръстева Чочева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен френски език – фонетика)

Тема на дисертационния труд: „Акустичен анализ на вариативността на гласните във френския и българския език. Модели на чуждоезиково обучение."

Научен ръководител: доц. д-р Руси Николов Николов

Статус: ОНС „доктор" (2014)

 

Пресентасион Ортега Ортега

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „El modelo didáctico „the flipped classroom" (la clase inverdita) y su aplicación a la enseñanza del léxiko en español // Дидактически модел „The flipped classroom" (преобърната класна стая) и прилагането му в часовете по лексикология на испанския език"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: ОНС „доктор" (2018)

 

Райна Василева Танчева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици

Тема на дисертационния труд: „La sufijación nominal en español y en búlgaro (análisis y comparación sincrónica)" / „Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и съпоставка)"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: ОНС „доктор" (2019)

 

Росина Алексиева Какова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен френски език)

Тема на дисертационния труд: „Гласните във френския и в българския език - акустично описание с отчитане на перцептивната интеграция на честотните им компоненти"

Научен ръководител: доц. д-р Руси Николов Николов

Статус: зачислена като редовен докторант (2020)

 

Слав Огнянов Петков

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен френски език)

Тема на дисертацията: „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода през ХХ и в началото на ХХI век"

Научен ръководител: доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин

Статус: отчислен с право на защита

 

Соня Хмаяк Мекенян

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен френски език)

Тема на дисертацията: „Категорията таксис в съвременния френски и български език"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска

Статус: ОНС „доктор" (2016)

 

Таня Станиславова Найденова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език)

Тема на дисертационния труд: „Образът на жената в българската и испанската паремиология"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

Статус: ОНС „доктор" (2017)