Докторанти към Катедрата по романистика и германистика

 

ДП ФРЕНСКОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА

 

Анна Василева Шкодрова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Френскоезична литература

Тема на дисертационния труд: „Реалност и фикция във френския роман от първата половина на 19 в."

Научен ръководител: доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Статус: зачислена като редовен докторант (2020)

 

Иванка Ненова Ненова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Френскоезична литература

Тема на дисертационния труд: „Индивидът и обществото във френския роман от епохата на романтизма"

Научен ръководител: доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте

Статус: зачислена като редовен докторант (2020)

 

Юлия Томова Иванова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Френскоезична литература

Тема на дисертационния труд: „Женските образи в епистоларните романи на ХVIII в."

Научен ръководител: доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен

Статус: зачислена като редовен докторант (2019)