Докторанти към Катедрата по романистика и германистика

 

Ана Исабел Диас Гарсия

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език - Лексикология)

Тема на дисертационния труд: „Хумор и ирония: приложение на политическия и политизирания дискурс в преподаването на испански като чужд език"

Научен ръководител: доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова

 

Галина Атанасова Станкова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици

Тема на дисертационния труд: „Глаголната категория таксис в испанския и българския език (съпоставително изследване)"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

Женя Маринова Гундашева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Синтаксис на съвременния френски език)

Тема на дисертацията: „Контрастиращи изразни средства в преводните единици – типология, дигитални ресурси и нови приложения"

Научен ръководител: доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова

 

Лидия Дочкова Шамова

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици (Съвременен испански език - Лексикология)

Тема на дисертационния труд: „Билингвизмът в Каталуня: същност и специфика"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев

 

Райна Василева Танчева

Област на висше образование:

2. Хуманитарни науки, професионално направление

2.1. Филология, докторска програма: Романски езици

Тема на дисертационния труд: „La sufijación nominal en español y en búlgaro (análisis y comparación sincrónica)" / „Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и съпоставка)"

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев