Име и титла:

 

гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

btencheva@uni-plovdiv.bg

каб. 419 – тел. 726, каб. 420 – тел. 817 /Нова сграда/

Образование:

2011 - 2017

 

Редовен докторант, тема на дисертацията „Фразеологизмите в рекламните текстове (върху материал от руски език в съпоставка с български и немски език)"

2008 – 2010

Магистър в програма „Превод и интеркултурна комуникация /немски и руски език/" (магистър), ПУ „Паисий Хилендарски", гр. Пловдив, тема на дипломната работа „Езикът като социокултурна идентичност (въз основа на превод на научен текст от руски език в областта на интеркултурната комуникация и паралел с превод на научен текст от немски език в областта на наказателното право)"

2003 – 2007

 Бакалавър в специалност „Руски език и немски език", ПУ „Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

Научни интереси:

 

Съвременен немски език; съвременен руски език; лексикология, фразеология и лексикография на СНЕ и СРЕ; контрастивна лингвистика и лингвокултурология; стилистика на СНЕ и СРЕ; лингвистика на текста; теория на превода; социолингвистика и др.

Членство в различни академични  и професионални институции /организации/:

 

- член на Съюз на германистите в България

- член на Дружество на преподавателите по немски език в България

- член на Дружество на русистите в България

Отличия:

 

Биография, включена в енциклопедичното издание „100 млади български учени"

Яламова, Н. 100 млади български учени. Велико Търново: Веритас, 2012, с. 119-120, 190

Владеене на чужди езици:

 

немски, руски и английски език

 

Списък публикации:

             1. Тенчева, Б. „За българската реклама като обект на изучаване от гледна точка на културологията", Научни трудове, ПУ Паисий Хилендарски, том 49, книга 1, сб. Б. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2011, 276 – 289.

            2. Тенчева, Б. „К вопросу об исторических образах и культурно-исторических событиях как рекламная концепция", Време и история в славянските езици, литератури и култури. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2012, 198 – 204.

            3. Тенчева, Б. „К вопросу о рекламе и их переводе (на материале русского, немецкого, болгарского и английского языков)", Русистика: язык, культура, перевод: сборник докладов юбилейной международной научной конференции (23 – 25 ноября 2011 г.). София: Изток-Запад, 2012, 373 – 381.

            4. Тенчева, Б. „К вопросу о рекламе как объект изучения лингвистики (на материале русского, немецкого и болгарского языков)", 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. под ред. на И. Савова, В. Попова. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски", 2012, 462 – 468.

            5. Тенчева, Б. „K вопросу об этнонимах как лингвокультурный маркер в рекламном дискурсе", Славистика в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград: УИ „Неофит Рилски", 2012, 356 – 366.

            6. Тенчева, Б. „К вопросу о фразеологических единицах в рекламных текстах как о лингвокультурном феномене", Slovo. Tekst. Czas XI. Frazeologia slowianska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym I frazeograficznym. Szczecin – Greifswald: Zapol, 2012, 449 – 456.

            7. Тенчева, Б. „К вопросу о фразеологизме и языковой игре в рекламном дискурсе (на материале русского, немецкого и болгарского языков)", Slowo. Tekst. Czas – XII Frazeologia w idiolecie i systemach jezykow slowianskich, т. 2, Szczecin – Greifswald, 2014, с. 367-375.

            8. Тенчева, Б. „О специфике языковой игры на функциональном уровне (на материале русского, немецкого и болгарского языков)", Научни трудове,т. 50, кн. 1, сб. В. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски", 2012, 674 – 688.

            9. Тенчева, Б. „Фразеологизмы в рекламе или текст в тексте (на материале русского и болгарского языков)", МАПРЯЛ 2014, „Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание", Велико-Тырново, 2014, с. 53-58.

            10. Тенчева, Б. „Рекламный слоган международных брендов – перевод или креатив (на материале русского, немецкого и болгарского языков)", конференция в чест на И. Владова на тема „Превод, култура, комуникация", СУ „Св. Климент Охридски", гр. София, 2018 (под печат).

            11. Тенчева, Б. „Mehrwert und Funktionalität der inneren Form von Phraseologismen in deutschen, bulgarischen und russischen Werbespots (eine kontrastive Analyse)", Юбилейна конференция „45 години филология в Пловдивски университет", гр. Пловдив, 2018 (под печат).

            12. Tенчева, Б. „Metaphorische Konzepte im phraseologischen Sprachen-Dreieck B-R-D (eine kontrastive Analyse)", 2019 (под печат).