БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по италиански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

 

   Спе­ци­ал­но­ст­та „Бъл­га­рс­ки език и италиански език" е със срок на обу­че­ние 4 го­ди­ни. Изу­ча­ват се ези­коз­на­ние и ли­те­ра­ту­роз­на­ние, ис­то­рия и съв­ре­мен­но със­то­я­ние на бъл­га­рс­кия език и на италианския език, ис­то­рия на бъл­­га­р­­­­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра и на италианската ли­те­ра­ту­ра, ос­нов­ни ме­то­ди­чес­ки и пе­да­го­ги­чес­ки дис­цип­ли­ни, как­то и из­би­ра­е­ми и фа­кул­та­тив­ни дис­цип­ли­ни с об­що­фи­ло­ло­ги­чес­ка и ху­ма­ни­тар­на на­со­че­ност.

   Спе­ци­ал­но­ст­та се открива със специалната подкрепа на Италианския културен център, който в продължение на години финансираше факултативното изучаване на езика. Двустранните отношения с университетите във Венеция и Флоренция създадоха условия за въвеждането на тази специалност. През 2008 г. Летиция Морати (кмет на Милано) получи почетното звание „доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски", а преди това негови носители от Италия бяха Карло Анчелоти (футболен треньор и деятел) и проф. д-р Джовани Станджелини.

   Ква­ли­фи­ка­ци­я­та ще поз­во­ли на сту­ден­ти­те да осъ­ще­ст­вя­ват учеб­на, на­уч­но-ме­то­ди­чес­ка и ор­га­ни­за­ци­он­но-уп­рав­ле­нс­ка дей­ност в сис­те­ма­та на прос­ве­та­та. Завър­ши­ли­те по­лу­ча­ват об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ната сте­пен „ба­ка­лавър" с про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция „учи­тел по бъл­га­рс­ки език и ли­те­ра­ту­ра и учи­тел по италианс­ки език" в об­що­об­ра­зо­ва­тел­ни­те учи­ли­ща.

   Съ­ще­ст­ву­ват въз­мож­нос­ти за продъл­жа­ва­не на обу­че­ни­е­то в по-ви­со­ки об­ра­зо­ва­тел­ни сте­пе­ни – ши­рок спектър от ма­гистъ­рски прог­ра­ми и док­то­ран­ту­ри в раз­лич­ни ху­ма­ни­тар­ни об­лас­ти. Под­го­тов­ка­та по два­та ези­ка пред­по­ла­га въз­мож­нос­ти за ре­а­ли­за­ция в пре­во­да­чес­ка­та, ме­дий­на­та и кон­сул­та­тив­на­та сфе­ра.