БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

Професионално направление: Педагогика на обучението по...

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: учител по български език и литература и по испански език

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

 

      Спе­циал­ност­та „Български език и испански език" изгражда бъ­де­щия екс­перт фи­ло­лог по български език и ис­пан­ски език, как­то и бъ­де­щия учи­тел в сфе­ра­та на об­уче­ние­то по български език и по ис­пан­ски език.

      По време на обучението студентите усъвършенстват зна­ни­я­та и уме­ни­я­та, пред­по­ла­га­ни ка­то задъл­жи­тел­но ус­во­е­ни в сред­ния курс на бъл­га­рс­ко­то учи­ли­ще; повишават ези­ко­ва­та, ли­те­ра­ту­ро­вед­ска­та и со­цио­ку­лтур­на­та си ком­пе­тент­ност, ка­кто и мо­ти­ви­ра­ността си за изу­ча­ва­не на ху­ма­ни­тар­на про­бле­ма­ти­ка; получават со­лид­ни тео­ре­тич­ни зна­ния по всич­ки ези­ко­вед­ски и ли­те­ра­ту­ро­вед­ски дис­ци­пли­ни, вклю­че­ни в учеб­ния план на спе­циал­ност­та, и прак­ти­че­ски уме­ния, ос­игу­ря­ва­щи при­ла­га­не­то им в па­зар­на сре­да и в раз­но­об­раз­ни сфе­ри на об­ще­стве­ния жи­вот; спо­соб­ност за адап­тив­ност в усло­вия­та на про­фе­си­онал­на­та ре­а­ли­за­ция; уме­ния за са­мо­стоя­тел­на про­фе­си­онал­на дей­ност и ра­бо­та в екип.

      За­вър­ши­лите спе­циал­ност­та умеят да при­ла­гат на прак­ти­ка при­до­би­ти­те по вре­ме на об­уче­ние­то във Фи­ло­ло­ги­че­ския фа­ку­лтет зна­ния в кон­крет­на про­фе­си­онал­на сре­да; да ор­га­ни­зи­рат и ръ­ко­во­дят ус­пеш­но учеб­но-въз­пи­та­тел­ния про­цес при об­уче­ние­то по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра; да ана­ли­зи­рат точ­но и вяр­но тео­ре­ти­чни­те тен­ден­ции и на­со­ки в учеб­но-въз­пи­та­тел­на­та ра­бо­та при об­уче­ние­то по ис­пан­ски език; да на­ми­рат ефек­тив­ни под­хо­ди за об­щу­ва­не с уче­ни­ци­те, на ко­и­то пре­по­да­ват.

      Ре­а­ли­за­ция­та на ба­ка­ла­ври­те по бъл­гар­ски език и ис­пан­ски език е ка­то учи­те­ли по ис­пан­ски език и по бъл­гар­ски език и ли­те­ра­ту­ра в ос­нов­ния и сред­ния курс на бъл­гар­ско­то учи­ли­ще; фи­ло­лози спе­циа­ли­сти и екс­пер­ти в раз­лич­ни бъл­гар­ски об­ра­зо­ва­тел­ни и ку­лтур­ни ин­сти­ту­ции; кон­сул­тан­ти по език и ку­л­ту­ра на стра­на­та в мест­ни и меж­ду­на­род­ни пра­ви­тел­стве­ни и не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции; ра­бо­те­щи в пе­чат­ни и елек­трон­ни ме­дии; из­сле­до­ва­те­ли в област­та на пред­по­чи­та­на­та от тях фи­ло­ло­ги­че­ска дис­ци­пли­на; кон­сул­тан­ти, пред­ста­ви­те­ли и екс­пер­ти в мест­ни и меж­ду­на­род­ни пра­ви­тел­стве­ни и не­пра­ви­тел­стве­ни ор­га­ни­за­ции и ин­сти­ту­ции.