Име и титла:

 

ас. д-р Джесика Сиаботару де Манев

Контакти (имейл, телефон, служебен адрес):

 

demanev@uni-plovdiv.bg

каб. 222 /Ректорат/, сл. тел. 233;

Научни интереси и област на преподаване:

 

Испански език, испано-американска култура и цивилизация,  еврейско-испанска  култура.

Владеене на чужди езици:

Испански и  английски  език

 

Списък публикации:

1. "La cultura judeoespañola". Паисиеви четения. Том 50, Кн. 1, Сб. Г, 2012 г., 294-305. 

2. "La lengua y la cultura: relación e influencia" Паисиеви четения. Том 51, Кн.1, Сб. Б, 2013 г., 288-295.

3. "Historia, Cultura y tradición del judeoespañol a través de sus paremias".  Паисиеви четения. Том 52, Кн.1, Сб. А, 2014г. 161-167.

4. "The Sephardi Jews on the Balkans". Национална кръгла маса. Списание „Балканско езикознание" 2015г. (в съавторство), 65-72.

5."Alvanta el velo, i veras en lo ke t'emborujas: Tradiciones de  la boda sefardí  expresadas a través de sus paremias. Паисиеви четения. Том. 53, Кн.1, Сб.А, 2015г. 386-393.